ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ประวัติศาสตร์น่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประเทศเพื่อนบ้าน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : กรุงรัตนโกสินทร์