ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: วิชาวิทยาศาสตร์

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การเจริญเติบโตของมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ร่างกายมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อาหาร และสารอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สารในชีวิตประจำวัน

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปรากฏการณ์ของโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ