ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: วิชาคณิตศาสตร์

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สมการและการแก้สมการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ตัวประกอบของจำนวนนับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : มุมและส่วนของเส้นตรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เส้นขนาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : ทิศและแผนผัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวก การลบ การคูณทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การหารทศนิยม
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : รูปสี่เหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : รูปวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : บทประยุกต์
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น