ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: วิชาภาษาอังกฤษ

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : My Life Style
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : My Family
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Going Shopping
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : Food and Drink
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Health
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Behavior

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Environment and Nature
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Occupation
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Freetime and Entertainment
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : House and Home
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Service
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Country and Communication
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : Religion
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : Travel
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : People