ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 :: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ท้องถิ่นศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ประเทศเพื่อนบ้านของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : วัฒนธรรมต่างชาติ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อาณาจักรอยุธยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อาณาจักรธนบุรี