ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 :: วิชาวิทยาศาสตร์

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : วัสดุ และสมบัติของวัสดุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แรงและความดัน

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เสียงกับการได้ยิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ลม ฟ้า อากาศ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเอง