ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 :: วิชาภาษาอังกฤษ

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Myself
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Family
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : My House
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Animals
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Foreigner
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : Free Time & Entertainment

 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Shopping
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Environment and Nature
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Weather
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : Travel
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Festival
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Food and Drink
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Health