ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)

 

 
หน่วยการเรียนที่ 1 : เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนที่ 2 : ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนที่ 3 : การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
หน่วยการเรียนที่ 4 : การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทย

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในดินแดนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :พัฒนาการของสมัยสุโขทัย