ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :: วิชาวิทยาศาสตร์

 

 
หน่วยการเรียนที่ 1 : ระบบสุริยะ
หน่วยการเรียนที่ 2 : พลังงานแสง

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การเกิดดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำรงชีวิตของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การดำรงชีวิตของสัตว์