ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :: วิชาคณิตศาสตร์

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การวัดความยาว การชั่งและการตวง

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การบวก ลบ คูณ หารระคน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : แผน-ภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง