ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :: วิชาภาษาอังกฤษ

 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Myself and Others
1.3 I Work at School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : My house
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Animals
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Free Time and Activities
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Food

 

   
หน่วยการเรียนที่ 1 : Weather
หน่วยการเรียนที่ 2 : Travel
หน่วยการเรียนที่ 3 : Shopping
หน่วยการเรียนที่ 4 : People & Culture
หน่วยการเรียนที่ 5 : General Knowledge