ที่มาและความสำคัญ

      เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในสังคมยุคสารสนเทศเป็นอย่างมาก วิถีทางของการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศจะเป็นการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผนวกกับระบบการสื่อสารทางไกล เรียกเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหมวด 9 เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง

      โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ใช้ระบบ ICT อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งยกระดับภูมิปัญญาและคุณภาพของหลักสูตรวิชาการศึกษาต่าง ๆ ให้สูงขึ้น โดยประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ทุกแขนงเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับเนื้อหาที่เป็นดิจิตอล (Digital Content) ที่มีการนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และสื่อมัลติมีเดียเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนา

 ได้พัฒนาบนพื้นฐานภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานในระบบออฟไลน์ (Offline internet) โดยการบันทึกลงบนสื่อบันทึกข้อมูลในปัจจุบัน ทำให้สามารถเปิดอ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หรือขณะใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องออนไลน์ (Online) กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต"


 เป็นการรวบรวมสื่อการสอน และ บทเรียนออนไลน์ ของ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 จากโครงการ OTPC และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 จากสื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.1-6 ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ."